Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

ES-TRIN, artikel 7.06 en bijlage 5 - Geldigheidsduur van typegoedkeuringen in de zee- en binnenvaart

Interpretatie toe te passen vanaf 1 januari 2022

Vraag:

Als een typegoedkeuring van navigatie- of informatieapparatuur zoals bedoeld in de ES-TRIN stoelt op een maritieme typegoedkeuring, wat zijn dan de consequenties als de geldigheid van deze maritieme typegoedkeuring verstreken is?

Antwoord:

Voor apparaten die nog niet aan boord zijn ingebouwd, hangt de geldigheid van de typegoedkeuring voor de binnenvaart af van de geldigheid van de MED-toelating. Met andere woorden, als de typegoedkeuring voor de binnenvaart vervalt omdat de MED-toelating niet verlengd is, mogen de desbetreffende apparaten niet meer aan boord van de vaartuigen worden ingebouwd.

Als de apparaten daarentegen al aan boord zijn ingebouwd, zijn de overgangsbepalingen van de ES-TRIN van toepassing. De geldigheid van de typegoedkeuring wordt niet met terugwerkende kracht ingetrokken.

CESNI/PT (20) 39 rev. 1

CESNI werkgroep voor de technische voorschriften CESNI/PT, typegoedkeuring, MED