Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 10.06 / Artikelen 32.02, tweede lid, 32.03, eerste lid - overgangsbepalingen ad artikel 10.06 - Ten hoogste toegelaten spanningen – vaartuigen gebouwd voor 1.4.1976

Vraag:

Welke voorschriften van artikel 10.06 zijn met ingang van 1 januari 2015 van toepassing op de vaartuigen gebouwd vóór 1.4.1976?

Antwoord: Bij verlenging van hun Certificaat van Onderzoek na 1.1.2015, moeten de vaartuigen gebouwd vóór 1.4.1976 voldoen aan de hieronder vermelde eisen van het ROSR, versie 1976. (Deze interpretatie geldt voor de artikelen 10.06, 10.10, 10.11, tweede lid, 10.12, 10.14, 10.15 en 10.17).

Artikel 10.06 Ten hoogste toegelaten spanningen (Artikel 6.02 ROSR 1976)

a) De spanning mag de volgende waarden niet overschrijden:


Aard van de installatie Ten hoogste toegestane spanning bij
Gelijkstroom Wisselstroom Draaistroom
A Kracht en verwarmingsinstallaties met inbegrip van de wandcontactdozen voor algemeen gebruik 250 V 250 V 500 V
B Installaties voor verlichting, communicatie en signalering met inbegrip van de wandcontactdozen voor algemeen gebruik 250 V 250 V -
C Wandcontactdozen voor de voeding van apparaten die bij het gebruik in de hand worden gehouden en die op het open dek of in nauwe of vochtige ruimten, met uitzondering van ketels of tanks, worden gebruikt:
1. Algemeen 50 V 50 V -
2. Met een beschermingstransformator die slechts één apparaat voedt. De beide leidingen van dergelijke netten moeten van de scheepsromp geïsoleerd zijn.
- 250 V -
3. Bij gebruik van apparaten die dubbel geïsoleerd zijn uitgevoerd 250 V 250 V -
D Wandcontactdozen voor de voeding van handgereedschappen, die in ketels of tanks worden gebruikt 50 V 50 V -b) Met inachtneming van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen zijn hogere spanningen toegestaan:
- bij installaties voor de oplaadinrichtingen van accumulatoren, met het oog op het oplaadproces;
- voor krachtinstallaties, waarvan het vermogen zulks vereist;
- voor speciale inrichtingen, zoals radio-installaties en ontstekingsinrichtingen.

JWG (14) 65; RV (14) 55; RV (14) 76

CCR comité Reglement van Onderzoek, RV, Overgangsbepalingen, hoofdstuk 10, elektrische installaties