Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.03, lid 9, onder c, in combinatie met artikel 1.01, lid 4.6, en artikel 19.02, lid 16 – criteria voor het berekenen van de stabiliteit bij volstromen

Artikel 1.01, lid 4.6, bepaalt dat de indompelingsgrenslijn 10 cm onder het schottendek moet liggen.

Artikel 19.02, lid 16, gaat over de positie van de openingen ten opzichte van de indompelingsgrenslijn.

Artikel 19.03, lid 9, onder c, behandelt de criteria bij volstromen. „Het schottendek mag bij de eindtoestand van het volstromen niet onder water komen.”

Volgens deze artikelen van ES-TRIN is de indompelingsgrenslijn precies vastgelegd; het criterium bij volstromen heeft echter geen betrekking op de indompelingsgrenslijn, maar op het schottendek. Derhalve mag de indompelingsgrenslijn onder de waterlijn liggen zolang het schottendek niet is ingedompeld.

Is deze zienswijze juist? Zo ja, dan is de berekening van de vulbare lengte gebaseerd op het volstromen tot het schottendek.

Is een definitie van de indompelingsgrenslijn in de voorschriften eigenlijk wel zinvol als indompeling tot het schottendek is toegestaan?

Antwoord:

De tweede volzin van artikel 19.03, lid 9, onder c, („Het schottendek mag bij de eindtoestand van het volstromen niet onder water komen”) vertoont een verschil ten opzichte van het eerste criterium van definitie 4.6 („een denkbeeldige lijn op de boordwand, die ten minste 10 cm onder het schottendek ...loopt“).

De vraag is of dit verschil van 10 cm ook is beoogd en moet worden gehandhaafd, of dat het Reglement moet worden gewijzigd. In het laatste geval zou artikel 19.03, lid 9, onder c), als volgt kunnen worden geformuleerd:

„De indompelingsgrenslijn mag niet onder de waterlijn liggen“ of: „Bij de eindtoestand van het volstromen moet het schottendek ten minste 0,10 m boven de waterlijn liggen.“

RV/G (07) 84 rev. 1

De opmerkingen over dit onderwerp zijn juist. Het is echter niet nodig de voorschriften te wijzigen.

Een definitie van de indompelingsgrenslijn is nodig met het oog op andere voorschriften (art. 19.02, leden 5 en 16, art. 19.06, lid 8, art. 19.10, lid 6, art. 19.15, lid 1, en art. 28.04, lid 3, onder c).

RV/G (07) 90

CCR werkgroep Reglement van Onderzoek, RV/G, stabiliteit, volstromen, indompelingsgrenslijn