Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

8.06 lid 2, 8.07 lid 2 - Ontluchting van tanks

Artikel 8.06, lid 2: “Smeerolietanks, alsmede de daartoe behorende leidingen en verdere toebehoren, moeten zodanig zijn uitgevoerd en ingericht dat zich geen smeerolie of smeeroliedampen onopzettelijk in het inwendige van het schip kan verspreiden.”

Zelfsluitende aftapkranen en gesloten vuldoppen lijken logisch, maar wordt hiermee ook bedoeld dat de ontluchting van de smeerolietank naar buiten moet worden gevoerd?

Toelichting/Antwoord:
Smeerolie voorraadtanks die koude olie bevatten moeten voorzien zijn van zelfsluitende aftapkranen en afsluitbare vuldoppen. Indien deze smeerolietanks zich in machinekamers bevinden dienen deze olietanks uitgerust met een ontluchting naar de buitenlucht.

Ontluchtingen van smeerolietanks die warme olie bevatten (inclusief sumps van verbrandingsmotoren) moeten geleid worden ofwel naar de buitenlucht of naar de lucht aanzuigleiding van de motor. Indien deze leidingen naar de buitenlucht worden gevoerd dient een koeler te worden voorzien zodat de gecondenseerde oliedampen terugvloeien naar de tank.

Dit is niet van toepassing voor tanks met een inhoud van minder dan 25 liter.

Artikel 8.07, lid 2: “De in het eerste lid bedoelde tanks …” Zelfde bemerkingen als bij artikel 8.06, tweede lid.

Toelichting/Antwoord:
Voorraadtanks beschreven in artikel 8.07 moeten zijn voorzien van zelfsluitende aftapkranen en van ontluchtingen. Indien deze tanks zich in machinekamers bevinden dient de ontluchting buiten de machinekamer gevoerd. Voor olie die in systemen wordt gebruikt die in een machinekamer zijn opgesteld dienen ontluchtingen voorzien naar een ruimte buiten de machinekamer of naar buiten gevoerd.

Dit is niet van toepassing voor tanks met een inhoud van minder dan 25 liter.

RV/G (08) 26 rev.1, B1, B2

De heer ZONDAG licht het resultaat toe van de bijeenkomst van verschillende experts over de voorschriften inzake de ontluchting van olietanks overeenkomstig de artikelen 8.06, tweede lid en 8.07, tweede lid, bijlage II van Richtlijn 2006/87/EG en van het ROSR (document RV/G (08) 43 rev. 1 add. 1 = JWG (08) 22 rev. 1 add. 1). De experten hebben vastgesteld dat
• de voorschriften zich beperken tot voorraadtanks voor koude olie – thermische of verwarmde olie wordt door andere voorschriften geregeld;
• de ontluchting van tanks
   - voor brandstoffen naar buiten,
   - voor smeerolie naar buiten en binnen,
   - voor andere olie naar buiten en binnen,
   kan geschieden;
• de titels van de voorschriften duidelijker geformuleerd zouden kunnen worden;
• de voorschriften zelf van toepassing zijn en daarom niet gewijzigd hoeven te worden.

RV/G (09)m 31 punt 5

CCR werkgroep Reglement van Onderzoek, RV/G, Tanks, brandstoftanks, smeerolietanks, ontluchting