Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Hoofdstuk 9, met name artikel 9.01 - Reparatie van een bestaande motor en een vervangingsmotor

Vragen

De discussie begon met de volgende vraag:
Wanneer is een reparatie van een voortstuwingsmotor zo omvangrijk dat de gerepareerde motor als een vervangingsmotor moet worden beschouwd? Wordt meer in het bijzonder de vervanging van het motorblok beschouwd als een simpele reparatie of als een vervanging van de motor? Heeft de bron van de onderdelen een impact?

Overeenkomstig hoofdstuk 24 van het ROSR (of hoofdstukken 24 en 24a van Richtlijn 2006/87/EG) konden vervangingsmotoren alleen worden geïnstalleerd tot en met 31 december 2011 en onder bepaalde voorwaarden. Krachtens ES-TRIN 2017, artikel 9.01, vierde lid, is de installatie van vervangingsmotoren ("ruilmotoren") uitdrukkelijk verboden.

Dit resulteert dan ook in de volgende vraag: welke reparaties zijn toegestaan op een bestaande voortstuwingsmotor die aan boord van een schip is geïnstalleerd, vooral met betrekking tot de vervanging van onderdelen?

Antwoorden

Zijn toegestaan de reparaties die worden uitgevoerd
- in overeenstemming met de typegoedkeuring en het bestaande proces-verbaal van de motorkenmerken, en
- op voorwaarde dat de identiteit van de gerepareerde motor kan worden herleid tot de oorspronkelijk op de markt gebrachte en op het vaartuig geïnstalleerde motor, waarbij geen nieuwe motor tot stand komt door die reparatie.

Rechtvaardiging

Deze optie voorziet in de behoefte om een limiet te stellen aan wat als een reparatie wordt beschouwd en stelt op deze wijze de bevoegde autoriteit in staat te controleren. De eigenaar van het schip moet bewijsmateriaal kunnen overleggen met betrekking tot de traceerbaarheid van de motor en de aan deze motor uitgevoerde reparaties.
Deze optie wordt ingegeven door de volgende argumenten:
- De EU-reglementering is gebaseerd op het criterium van het op de markt brengen (Richtlijn 97/68/EG, Verordening (EU) 2016/1628). Een reparatie mag niet leiden tot het op de markt brengen van een nieuwe motor. Indien de identiteit van de motor ongewijzigd blijft, kan de motor tot in het oneindige worden gebruikt en hersteld.
- Wanneer een motor op de markt is gebracht in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/1628, Richtlijn 97/68/EG of vóór deze richtlijn, bestaat geen beperking met betrekking tot de reparatie of wederopbouw van een motor met onderdelen of samenstellingen van onderdelen voor zover de oorspronkelijke specificaties van het emissiecontrolesysteem van de motor in acht worden genomen.
- De oorsprong van de onderdelen (met inbegrip van het motorblok) heeft geen invloed, maar deze onderdelen moeten voldoen aan de specificaties van de fabrikant om in overeenstemming te zijn met de typegoedkeuring.

Opmerking

Een motor moet ook als een vervangingsmotor worden beschouwd als deze, als gevolg van een reparatie, overeenkomstig de NRMM-verordening in een andere motorcategorie zou moeten worden ingedeeld.


CESNI/PT (17) 59 rev. 1, CESNI/PT (17)m 75

CESNI werkgroep voor de technische voorschriften CESNI/PT, vervangingsmotor, motorblok, reparatie, motor