Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 3.02, eerste lid - Voldoende sterkte van de scheepsromp

De eerste zin van artikel 3.02, eerste lid, "De sterkte van de scheepsromp moet zodanig zijn dat zij in overeenstemming is met de belasting waaraan de romp onder normale omstandigheden is blootgesteld." is de grondslag van het voorschrift.

Dit voorschrift is niet restrictief.

Om deze reden moet de voldoende sterkte door de tijd heen worden gehandhaafd, rekening houdend met de slijtage van de romp en elke evolutie in de operationele omstandigheden van het schip.

De resterende sterkte van de romp moet bijgevolg regelmatig (tijdens de levensduur van het schip, bij eventuele wijzigingen en in alle voorziene laadsituaties en vaarzones) onderzocht kunnen worden door middel van geschikte methoden (bijvoorbeeld door meting van de resterende diktes of meting van de metaalbelasting overeenkomstig deze diktes) en indien nodig moeten de vereiste aanpassingen aan de romp worden aangebracht om een voldoende sterkte te houden.

Het bewijs van deze onderzoeken moet aan boord worden bewaard.

Het wordt in herinnering gebracht dat
- artikel 3.02, eerste lid, onderdeel a, aangeeft wanneer de sterkte van de scheepsromp moet worden aangetoond door berekeningen;
- artikel 3.02, eerste lid, onderdeel b, dat de minimale diktes van de bodem-, kim- en zijbeplating voorziet (voor rompen van staal), inhoudt:
• dat deze minimale diktes ook aangehouden moeten worden wanneer het onderzoek van de resterende sterkte kleinere diktes mogelijk zou maken, behalve in het geval bedoeld in artikel 3.02, eerste lid, onder c;
• dat wanneer het onderzoek van de resterende sterkte aantoont dat de vereiste diktes groter zijn dan de diktes die in toepassing van artikel 3.02, eerste lid, onderdeel b, zijn verkregen, de diktes aangehouden moeten worden die resulteren uit het onderzoek van de resterende sterkte krachtens het fundamentele voorschrift (artikel 3.02, eerste lid);
• dat ook de aanvaardbare minimale resterende sterkte van de niet-genoemde onderdelen onderzocht moet worden.

ESI-II-2 moet voor het aanbrengen van nieuwe dubbelplaten worden toegepast.

CESNI/PT (16) 49 = RV/G (15) 19 rev. 2

-

CESNI werkgroep voor de technische voorschriften CESNI/PT, sterkte; scheepsromp; resterende sterkte; minimale diktes; bewijs van de sterkte van de scheepsromp