Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.03, leden 7, 8 en 10 – berekening van de tussenstadia van het volstromen (methoden)

Artikel 19.03, lid 7, stelt dat de berekening van de lekstabiliteit moet berusten op de „procedure van het wegvallen van het drijfvermogen“.

Volgens artikel 19.03, lid 8, „....moet voor drie tussenstadia van het volstromen (25%, 50% en 75%) …..“ worden vastgesteld.

Artikel 19.03, lid 10, luidt: „De hoek van de slagzij φ van de evenwichtssituatie van het betreffende tussenstadium mag niet meer bedragen dan 15°.“

Het grootste deel van de op de markt beschikbare software berekent het evenwicht aan de hand van een algoritme. Pas als het evenwicht is bereikt, wordt het resultaat door de computer gemeld.

Een tussenstadium van het volstromen is geen evenwichtssituatie. Pas bij de eindtoestand van het volstromen is het evenwicht bereikt.

De eis van artikel 19.03, lid 10, onder a, is daarom bij toepassing van de „procedure van het wegvallen van het drijfvermogen“ onzinnig. Alleen de „methode van het bijkomende gewicht“ kan een tussenstand leveren voor bijvoorbeeld een volstromen van 25%.

Kan de „methode van het bijkomende gewicht“ als alternatief worden gebruikt voor de berekening van de tussenstadia van het volstromen? (Zie ook vraag 3b boven).

Indien de „methode van het bijkomende gewicht“ mag worden gebruikt, kunnen de in artikel 19.03, lid 10, onder a, b en c, genoemde criteria dan volgens de „methode van het bijkomende gewicht“ in hun totaliteit worden berekend?

Conclusies:

Bij de berekening van de lekstabiliteit hoort het begrip van het „effect van de vrije oppervlakken“ bij de „methode van het bijkomende gewicht“ en niet bij die van het „wegvallen van het drijfvermogen“. De „methode van het bijkomende gewicht“ wordt door de IMO niet meer erkend. In IMO-verband dienen de berekeningen te worden uitgevoerd aan de hand van de „procedure van het wegvallen van het drijfvermogen“.

De eis voor de „tussenstadia van het volstromen“ is doorslaggevend. De tussenstadia van het volstromen kunnen echter alleen met toepassing van de „methode van het bijkomende gewicht“ worden berekend.

Indien de „procedure van het wegvallen van het drijfvermogen“ ook voor de tussenstadia van het volstromen wordt gebruikt, zal het moeilijk zijn passende computerprogramma’s te vinden, evenals de scheepswerktuigbouwkundigen die deze berekeningen moeten uitvoeren. Dat kan voor de scheepseigenaren een kostbare aangelegenheid worden!

In het licht van artikel 19.03, lid 7, waarin de voorkeur wordt gegeven aan de „procedure van het wegvallen van het drijfvermogen“, is de bestaande tekst van ES-TRIN erg verwarrend. Een verduidelijking met betrekking tot de berekeningsmethoden is derhalve noodzakelijk.

Antwoord:

De opmerking dat een tussenstadium van het volstromen geen evenwichtssituatie is, is juist. Het begrip „evenwichtssituatie van het tussenstadium“ is zuiver theoretisch, maar het is een factor die kan worden berekend, en daarmee is het criterium verifieerbaar.

Om ervoor te zorgen dat de tekst duidelijker is en overeenstemt met de praktijk, moet worden vermeld dat het de stabiliteit bij de eindtoestand van het volstromen is die volgens de procedure van het wegvallen van het drijfvermogen moet worden berekend.

Volgens de huidige formulering van artikel 195.03, lid 9, onder c, wordt het begrip van de eindtoestand van het volstromen alleen voor het schottendek gebruikt en niet voor de openingen, wat tot de veronderstelling zou kunnen leiden dat met betrekking tot deze openingen de voorschriften ook voor de tussenstadia gelden. Bovendien worden de voorwaarden waaraan bij de tussenstadia en de eindtoestand moet worden voldaan, opgesomd in de leden 10 en 11, terwijl het gehele lid 9, met uitzondering van het onder c) gestelde, de wijze van berekenen betreft. Het zou logischer zijn om de tekst van lid 9, onder c), te verplaatsen naar lid 10, onder c, en lid 11, onder c. Op deze wijze zouden er geen twijfels meer kunnen rijzen ten aanzien van de situatie waarvoor deze voorschriften gelden.

RV/G (07) 84 rev. 1

De opmerkingen betreffen geen voorstellen tot wijziging van de voorschriften, maar toelichtingen. Deze toelichtingen zijn juist.

RV/G (07) 90

CCR werkgroep Reglement van Onderzoek, RV/G, Stabiliteit, lekstabiliteit, volstromen