Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 19.10, lid 9 – testen van de isolatieweerstanden

Volgens artikel 19.10, lid 9, moeten de isolatieweerstanden en de aarding van de elektrische systemen tijdens vervolgonderzoeken worden getest.

Vraag:

Welke omvang heeft deze test? Welke componenten/stroomkringen moeten worden getest?

Antwoord/voorstel voor een oplossing:

Als algemene regel geldt dat bij een eerste inbedrijfstelling alle stroomkringen en leidingen worden gecontroleerd.

Bij een vervolgonderzoek overeenkomstig artikel 2.09 zal het moeilijk zijn alle stroomkringen en leidingen te controleren, omdat – afhankelijk van de bouwwijze en de plaats waar de stroomkringen en leidingen zijn ingebouwd – de toegankelijkheid niet is gewaarborgd en de apparatuur hierdoor beschadigd kan raken. Verder moet worden bedacht dat de kosten van de metingen te hoog oplopen als alle stroomkringen en leidingen worden geïnspecteerd.

Men dient derhalve vast te leggen welke stroomkringen en leidingen in ieder geval moeten worden gemeten (bijvoorbeeld verdeelleidingen vanaf de schakelkast, leidingen voor de stroomvoorziening van systemen die noodzakelijk zijn voor een veilige bedrijfsvoering e.d.).

Om metingen aan boord te kunnen uitvoeren, is het belangrijk de stroomkringen en hun eindgebruikers te kennen of te kunnen indelen, teneinde beschadigingen te voorkomen. Daartoe dient alle documentatie met betrekking tot de schakelingen van de te testen installatie up-to-date te zijn en aan de deskundige ter beschikking te worden gesteld.

Controles van het functioneren van aardlekschakelaars met betrekking tot uitschakelstroom en uitschakeltijd moeten eveneens worden uitgevoerd.

Een lustest dient onderdeel te zijn van de metingen om vast te stellen of het beveiligingselement (zekering) bij overbelasting op de voorgeschreven wijze uitschakelt.

Gemeten waarden moeten worden genoteerd in een overzicht waaruit de afzonderlijke waarden kunnen worden afgelezen.

Oplossing:

Hier zou aanpassing van hoofdstuk 9 van het ROSR [hoofdstuk 10 van ES-TRIN] zinvol kunnen zijn, samen met een verwijzing in artikel 19.10, lid 9, naar de nieuwe bepaling.

RV/G (07) 71

Het voorschrift verlangt momenteel alleen het uitvoeren van een isolatiemeting; aparte metingen voor het opsporen van onderdelen met gebreken zijn niet vereist.

RV/G (07) 90

CCR werkgroep Reglement van Onderzoek, RV/G, isolatieweerstanden, elektrische systemen, testen