Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Bijlage 3, onderdeel I

In het communautaire modelcertificaat bevatten leden 46, 47 en 48 een verwijzing naar een noot onderaan de pagina die luidt: "Lidstaten kunnen ervoor kiezen bepalingen van nationaal of internationaal recht toe te passen, of geen bepalingen toe te passen."
Wil dat zeggen dat de bevoegde autoriteit die dit certificaat afgeeft deze rubrieken verplicht moet invullen als er bepalingen met betrekking tot bemanningen bestaan,
- die van toepassing zijn op zijn grondgebied?
- die van toepassing zijn op de waterwegen van een ander staat waar het schip doorheen moet varen?

Immers, daaromtrent bestaat geen aanwijzing in Dienstinstructie nr. 11 [ESI-I-1] en wij beschikken derhalve slechts over de aantekeningen die gemaakt zijn tijdens de JWG-vergadering in 2008, volgens welke deze rubrieken in beginsel naar gelang van het geval ingevuld konden worden overeenkomstig de Rijnvoorschriften of andere internationale voorschriften.
Het gaat erom het belang te benadrukken van een gemeenschappelijke regel om deze rubrieken al dan niet in te vullen, al naar gelang de regels met betrekking tot de bemanning die al dan niet van toepassing kunnen zijn. De verschillen in samenstelling van de bemanningen in de lidstaten zouden immers kunnen leiden tot het sanctioneren van een schip in een bepaalde lidstaat op basis van gegevens op het communautaire certificaat die betrekking hebben op een andere lidstaat.

Lid 46 van het Communautair modelcertificaat kan door alle Commissies van Deskundigen worden ingevuld.
Lid 47 kan door alle Commissies van Deskundigen uitsluitend met betrekking tot het voldoen aan de voorschriften van artikel 23.09 [hoofdstuk 31 ES-TRIN] en met betrekking tot nationale bemanningsvoorschriften worden ingevuld.
Indien het schip tot de Rijnvaart is toegelaten, kan lid 48 uitsluitend door een Commissie van Deskundigen van een CCR-lidstaat worden ingevuld.

RV/G (12) 16 rev. 1 = JWG (12) 14 rev. 1; RV/G (12)m 59 = JWG (12)m 61, F5; JWG (12)m 91, point 7.2

Gemeenschappelijke werkgroep, JWG, model van het Communautair certificaat