Detail

BACK  EN  FR  DE  NL    Drukken

Artikel 8.05 zesde lid - Inrichting en afmetingen van ontluchtings- en verbindingsleidingen van brandstoftanks

Vraag:
In het kader van de werkzaamheden met betrekking tot het moratorium voor bepaalde overgangsbepalingen heeft de Franse delegatie het op zich genomen om een voorstel te doen voor een oplossing met betrekking tot artikel 8.05, zesde lid (document JWG (14) 63 rev. 3 = RV/G (14) 68 rev. 3). Het door sommige scheepseigenaren naar voren gebrachte probleem hangt samen met de verplichting om de vulleiding voor de brandstoftank of de daarbij behorende ontluchtingsleiding te vervangen, om te kunnen voldoen aan de vereisten ten aanzien van de diameter van beide leidingen.

De Duitse delegatie heeft erop gewezen dat er een minder dure oplossing zou bestaan waarmee toch aan het vereiste kan worden voldaan, namelijk door de vulleiding te voorzien van een mof, waardoor de diameter plaatselijk kan worden gereduceerd. Deze oplossing zou technisch gezien niet al te problematisch hoeven te zijn.

JWG (15) 63 = RV/G (15) 62; CESNI/PT (16)m 24, punt 5

Antwoord:
De doorsnede van de ontluchtings- en verbindingsleidingen van de tank moet ten minste 1,25 maal zo groot zijn als de doorsnede van de vulleiding. Er is echter geen absolute waarde voorgeschreven. Met andere woorden, de bepaling kan ook als volgt worden geïnterpreteerd: de vulleiding mag ten hoogste 0,8 maal de doorsnede van de kleinste ontluchtings- of verbindingsleiding hebben. Dit kan worden bereikt als men op de vulleiding een kort verloopstuk monteert dat met behulp van een niet oplosbare lijm onlosmakelijk met de leiding verbonden wordt (bijv. Loctite). De mof die bij dit verloopstuk gebruikt wordt, moet voldoen aan EN 12827.

Een te kleine doorsnede van de vulleiding leidt tot meer druk in de bunkerleiding. Dit betekent dat het bewakingssysteem bij het vullen van de tank de pomp zal uitschakelen als een bepaalde grenswaarde wordt overschreden. Op deze manier kan ervoor gezorgd worden dat er zich naar verwachting geen problemen voordoen.

JWG (15) 63 = RV/G (15) 62; CESNI/PT (16)m 24, punt 5

CESNI werkgroep voor de technische voorschriften CESNI/PT, ontluchtingsleidingen; verbindingsleidingen; brandstoftanks; afmetingen; moratorium